*** Bouwvak t/m 2 augustus***
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

 

Consumenten Zie hier de algemene voorwaarden voor consumenten

 

Zakelijke relaties (zie onderstaand)

Leveringen geschieden overeenkomstig de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle nr. 05046254

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ons, wij, JadaCare: JadaCare, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden Partijen: JadaCare en Wederpartij c.q. ieder voor zich. Producten/artikelen: Alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Partijen, alsmede alle resultaten van dienstverlening door ons, zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies. Webwinkel: het aanbieden en verkopen van Producten via de website www.jadacare.com, dan wel andere door Jadacare gebruikte domeinnamen. Wederpartij: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie wij een Aanbod doen en/of met wie wij een overeenkomst aangaan.

De bijlagen bij deze algemene voorwaarden (A: Procedure Zichtzending en B: Procedure Retouren) maken onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Werkingssfeer
2.1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle aan ons verleende opdrachten en alle met ons gesloten overeenkomsten, zowel schriftelijk,mondeling als door middel van onze Webwinkel. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door Wederpartij in enig stadium van de totstandkoming van een overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorzover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van Wederpartij, hebben onze voorwaarden voorrang behoudens ingeval envoorzover deze voorwaarden van Wederpartij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes
3.1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het Wederpartij bereikt heeft te herroepen, ondanks eventuele aanvaarding van het aanbod door Wederpartij
3.2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen te leveren tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet voor nabestellingen.
3.4. Indien en voorzover door ons prijslijsten, offertes en/of enige andere informatie op digitale gegevensdragers (compact disc, dvd, memorystick e.d.) en/of per e-mail (inclusief attachments) aan Wederpartij wordt aangeboden dan zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele schade die door Wederpartij geleden mocht worden ten gevolge van het gebruik hiervan in het computersysteem van Wederpartij.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging
4.1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.
4.2. Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst tot stand gebracht binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan.
4.3. Door ons in onze prospecti en andere drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen en maten zijn niet bindend.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden onze prijzen: - in euro, - exclusief BTW, -exclusief kosten van emballage en verpakking, -exclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing, - exclusief kosten van transport, op- en overslag, - exclusief kosten van verzekeringen.
5.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd zijn wij bevoegd onze prijzen, naar onze beoordeling op redelijke en billijke wijze, bij te stellen.

Artikel 6. Levering
6.1. Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Producten gaat op haar over af ons magazijn, dan wel het magazijn van een door ons ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms). Alle Producten worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij ons tijdig verzoekt de Producten tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren, worden Producten door of namens Wederpartij onverzekerd getransporteerd.
6.2. Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan door de Producten aan Wederpartij ter beschikking te stellen, ondanks eventuele verplichting tot vervoer, montage en/of installatie.
6.3. Het enkele feit dat wij een algemene vervoersverzekering hebben afgesloten impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid voor tijdens het vervoer ontstane schade erkennen.
6.4. Indien aflevering bij gedeelten geschiedt, dan gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

Artikel 7. Overmacht
7.1. Ingeval wij in een situatie van overmacht komen te verkeren zijn wij gerechtigd - naar onze keuze- hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst te annuleren. De Wederpartij heeft ingeval wij door overmacht niet of niet tijdig kunnen presteren niet het recht de overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
7.2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt in ieder geval verstaan alle van buiten komende omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen danwel onredelijk bemoeilijken, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/garantie
8.1. Met in achtneming van de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits al onze instructies met betrekking tot de installatie en het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.
8.2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de Producten (zie artikel 6). De garantieperiode verstrijkt voor de rvs delen 60 maanden daarna, voor stalen delen 24 maanden daarna en voor de direct aan slijtage onderhevige onderdelen 12 maanden daarna.
8.3. De garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of, naar onze beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. De eventueel vervangen onderdelen worden ons eigendom. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichtingen, zoals transport-, reiskosten en kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Wederpartij.
8.4. Indien een product geconstrueerd is op basis van een door of namens Wederpartij uitgewerkt ontwerp en/of voorgeschreven materialen dan wordt door ons geen aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van het product aanvaardt. Voor de functionele geschiktheid van de door of namens de Wederpartij voorgeschreven materialen is Wederpartij zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van Wederpartij is bestemd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle geleverde zaken blijven uitsluitend ons eigendom tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft.
9.2. Wederpartij is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd. Komt Wederpartij deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
9.3. Wederpartij verleent ons het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.
9.4. Als wij geen beroep kunnen doen op ons eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan ons te verpanden.

Artikel 10. Betaling
10.1. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
10.2. Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht aan de Wederpartij de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen vanaf 30 dagen na factuurdatum tot de datum waarop de gehele vordering is voldaan. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering, onverminderd onze bevoegdheid om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

Artikel 11. Reclamaties
11.1. Zichtbare gebreken en tekortkomingen dienen door Wederpartij binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld.
11.2. Niet zichtbare gebreken dienen door Wederpartij binnen 5 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan ons te worden gemeld.
11.3. Na het verstrijken van de in dit artikelgenoemde termijnen wordt Wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.
11.4. Het enkele feit dat wij een klacht (laten) onderzoeken impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1. Alle door ons verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is Wederpartij niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deze gegevens te kopiëren of aan derden ter inzage te geven. 12.2. De Wederpartij verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde Producten, inclusief de daarbij behorende documentatie e.d. rusten te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.
12.3. Bij overtreding van artikel 12.2 is Wederpartij een boete verschuldigd van duizend (€ 1.000,-) per overtreding en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt een bedrag van honderd euro (€ 100,-), welke bedragen terstond opeisbaar zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Artikel 13. Verpakkingsmaterialen/emballage
13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle Producten, indien noodzakelijk en ter onzer uitsluitende beoordeling voorzien worden van een verpakking waarin de Producten gebruikelijk worden verhandeld.
13.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen nemen wij de verpakking niet terug.

Artikel 14. Nederlands recht
14.1. Op al onze aanbiedingen en alle transacties tussen Partijen , hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Zwolle, Nederland.

BIJLAGE A. PROCEDURE ZICHTZENDING

Een zichtzending wordt uitsluitend als zodanig aangemerkt onder de volgende voorwaarden:

Opdracht zichtzending
1. Bij opdracht uitdrukkelijk vermelden dat het hier een zichtzending betreft. Binnen ons weborder systeem kunt u bij opmerking – zichtzending – aangeven.
2. Specials – maatwerk producten – komen hiervoor niet in aanmerking.

Facturering
3. De zichtzending wordt als een standaardorder afgehandeld en de betalingstermijn op deze factuur dient gehandhaafd te blijven, ongeacht of het product eerder wordt geretourneerd of niet.

Retourneren zichtzending
4. Uitsluitend na overleg met JadaCare binnen 30 dagen na levering en onder vermelding van factuurnummer en de term “zichtzending”.
5. Product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten
6. Specials – maatwerk producten – worden niet retour genomen

Creditfactuur
7. Wanneer het product bij JadaCare door de kwaliteitscontrole is gekomen, wordt u een creditfactuur toegezonden waarop retourkosten in mindering worden gebracht
8. Mocht het product onverhoopt niet door de kwaliteitscontrole van JadaCare komen dan wordt het product aan u retour gezonden en zullen u de kosten van retourname en verzending in rekening worden gebracht

Retourkosten
9. De kosten die verband houden met het retour sturen van producten wordt jaarlijks door Jadacare bepaald en aan Wederpartij bekend gemaakt.

BIJLAGE B. PROCEDURE RETOUREN

Het eventueel retour nemen van producten door JadaCare wordt uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:

Retourname
1. Uitsluitend na overleg en met toestemming van JadaCare binnen 30 dagen na levering en onder vermelding van het factuurnummer.
2. Product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten
3. Specials – maatwerk producten – worden niet retour genomen

Creditfacturering
4. Wanneer het product bij JadaCare door de kwaliteitscontrole is gekomen, wordt u een creditfactuur toegezonden waarop retourkosten in mindering worden gebracht
5. Mocht het product onverhoopt niet door de kwaliteitscontrole van JadaCare komen dan wordt het product aan u retour gezonden en zullen u de kosten van retour name en verzending in rekening worden gebracht

Betalingstermijn
6. De betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijft gehandhaafd.

Retourkosten
7. De kosten die verband houden met het retour sturen van goederen wordt jaarlijks door Jadacare bepaald en aan Wederpartij bekend gemaakt.